mcv_logga_hemsida

Club MC-Veteranerna Sveriges årsmöte 2024

Härmed kallas medlemmarna i Club MC-Veteranerna Sverige till årsmöte lördagen den 23 mars 2024 kl. 13.00 i Gamla Smedjan vid Husqvarna Museum i Huskvarna.

Gamla Smedjan ligger i direkt anslutning till Husqvarnas fabriksmuseum som nog redan är välkänt för oss mc-vänner. Parkeringsytor finns i nära anslutning till museet. Adress: Hakarpsvägen 1, 561 41 Huskvarna.
 
Vi startar som vi brukar med årsmöteslunchen, som klubben bjuder alla medlemmar på. Den här gången blir det sannolikt i form av s.k. catering då Smedjan inte själva kan erbjuda måltider.
 
Föranmälan för denna lunch krävs och anmälan görs per telefon 044-12 16 70 eller e-post: info@mcveteranerna.se senast tisdagen den 12 mars 2024.
 
För att inte spräcka tidsramarna alltför mycket föreslår vi att ni anländer till möteslokalen runt kl. 12.30. Ni kommer då att prickas av i röstlängden och får sedan tillfälle till en stunds mingel innan vi gemensamt tar oss an årsmöteslunchen. Den beräknas pågå till c:a 13.45, varefter vi startar årsmötesförhandlingarna.
 
Eventuella motioner till årsmötet ska vara kansliet tillhanda senast den 23 februari 2024.
 
Ytterligare information kan erhållas från kansliet eller via klubbens hemsida www.mcveteranerna.se
 
Efter årsmötesförhandlingarna kommer det ganska säkert att ges tillfälle för er som finns på plats att besöka fabriksmuseet som ligger omedelbart intill årsmöteslokalerna. Museet stänger kl. 16.00
 
DAGORDNING
Mötets öppnande
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän
5. Val av två rösträknare
6. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Genomgång av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Val av ordförande
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av tre ledamöter i valberedningen
17. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift för kommande verksamhetsår samt budget för innevarande verksamhetsår
18. Övriga frågor
Mötets avslutande

1. Gamla Smedjan Husqvarna Museum,Hakarpsvägen 1, 561 41 Huskvarna

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter