mcv_logga_hemsida

Årsmöte 2023

Club MC-Veteranerna Sveriges medlemmar
kallas till årsmöte
lördagen den 25 mars kl.13.00,
 i Grand Prix-museet vid Råbelövs slott norr om Kristianstad.


Museet ligger i omedelbar anslutning till den gamla bansträckningen av de TT-lopp som gick under åren 1952-1961. Karta och närmare vägbeskrivning hittas i MC Veteranen nr 5-2022 sid 69.

Alla föranmälda medlemmar bjuds på lunch, anmälan till kansliet 044–12 16 70 eller info@mcveteranerna.se senast tisdagen den 14 mars.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara klubbens kansli tillhanda senast fredagen den 24 februari.

12.00 -13.00 Samling och avprickning
13.00 Lunch

Årsmötesförhandlingarna startar direkt efter lunchen

Såväl före som efter årsmötesförhandlingarna finns möjlighet att upptäcka museet.

Välkommen med din anmälan!
 
DAGORDNING
Mötets öppnande
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän
5. Val av två rösträknare
6. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Genomgång av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Val av ordförande
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av tre ledamöter i valberedningen
17. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift för kommande verksamhetsår samt budget för innevarande verksamhetsår
18. Övriga frågor
Mötets avslutande

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter