mcv_logga_hemsida

Årsmöte

ÅRSMÖTE
Härmed kallas medlemmarna i Club MC-Veteranerna Sverige till årsmöte lördagen den 24 mars 2018 kl. 13.00 på Skepparslövs Golfkrog. Skepparslöv ligger strax väster om Kristianstad.
Vägbeskrivning:
1) Väg 21 från Hässleholm: ta avfarten vid Önnestad (Schenker-BTL), vägvisning mot golfbana.
2) Väg E22 från Malmö: ta avfarten mot Vä, skyltat mot Skepparslöv i Vä samhälle, vid Skepparslövs kyrka - skylt golfbana.
3) Väg E22 från Blekinge: fortsätt på väg 21, avfart vid Schenker-BTL, vägvisning golfbana. Slutmålet har postadressen Skepparslövs Golfklubb, Sätesvägen 14, 291 92 Kristianstad.

Koordinatanvisning RT90: X: 6210750, Y: 1390465
WGS84: Lat N 56° 0' 46", Lon E 14° 2' 56"
Decimal: 56.0128, 14.0490 
                                                   
Vi startar som vi brukar med årsmöteslunchen kl. 13.00, som klubben bjuder alla medlemmar på. Föranmälan krävs som vanligt för denna lunch och anmälan görs per telefon 044-121670 eller e-post info@mcveteranerna.se senast den 11 mars 2018!
Vi föreslår att ni anländer till möteslokalen runt kl. 12.30. Ni kommer då att prickas av i röstlängden och får sedan tillfälle till en stunds mingel innan vi gemensamt slår oss ner vid årsmöteslunchen. Lunchen avslutas kl. 13.45, varefter de formella årsmötesförhandlingarna tar vid.
Eventuella motioner till årsmötet ska vara kansliet tillhanda senast den 23 februari 2018. Ytterligare information kan erhållas från kansliet eller via klubbens hemsida www.mcveteranerna.se
Efter årsmötesförhandlingarna har vi fått en inbjudan till Grand Prix-museet på Råbelövs gods, där vi kan titta på Rickard Bruzelius samlingar från Skåneloppet och Sveriges Grand Prix som kördes på Råbelövsbanan åren 1952-1961.

DAGORDNING
Mötets öppnande
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän
5. Val av två rösträknare
6. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Genomgång av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
12. Val av ordförande
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av tre ledamöter i valberedningen
17. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift för kommande verksamhetsår samt budget för innevarande verksamhetsår
18. Övriga frågor
 
Mötets avslutande

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter